1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora Danych Osobowych (ADO).
 2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest NEWCOSMOPOLITAN CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH JOLANTA KACZOR, PIOTR KACZOR SPÓŁKA CYWILNA, ul. Ozimska 48, 45-368 Opole, NIP 7543063474
 3. ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.
 4. Nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych czuwać będzie powołany przez ADO Inspektor Ochrony Danych, lub osoba przez niego wyznaczona, z którą można się kontaktować:
  – pod adresem e-mail: kontakt@newcosmopolitan.pl
  – pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: NEWCOSMOPOLITAN CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH JOLANTA KACZOR, PIOTR KACZOR SPÓŁKA CYWILNA, ul. Ozimska 48, 45-368 Opole,
 5. Ochroną danych przepisy RODO obejmują informacje, które dotyczą:
  – Osób fizycznych,
  – Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  – Osób fizycznych biorących udział w procesach biznesowych, marketingowych i innych w których przetwarza się dane osobowe.
 6. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:
  – upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa instytucje – biura informacji gospodarczej
  – świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek
  – świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne
  – świadczące usługi informatyczne i nowych technologii
  – świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne – świadczące usługi księgowo-finansowe
  – świadczące usługi audytorskie i kontrolne
  – świadczące usługi prawne i windykacyjne
  – świadczące usługi hostingowe
 8. Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli
  informacyjnej załączonej na stronie www.newcosmopolitan.pl w zakładce „Jak chronimy Twoje dane”.
 9. ADO gwarantuje nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania, poprawiania i uzupełniania w każdej chwili. Jeżeli jest to technicznie możliwe ADO zapewnia również możliwość przenoszenia danych osobowych do innego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda można ją w każdej chwili odwołać. Podjęcie takiej decyzji nie wpływa jednak na prawo administratora do przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 10. Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po jego otrzymaniu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności innych osób, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Wcelu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Wybierając jedna z zaprezentowanych powyżej form komunikacji.
 11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.
 12. Szczegółowy wykaz Państwa praw znajduje się z Załączniku nr 1 do niniejszej polityki.
 13. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – art.6 ust.1 lit.a RODO;
  – na podstawie działań przed umownych lub łączącej nas umowy- art.6 ust.1 lit.b RODO;
  – z powodu obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO w związku z realizacją przepisów prawa Unii lub prawa polskiego- art.6 ust.1 lit.c RODO;
  – w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO- art.6 ust.1 lit.f RODO.
  Informujemy, że Państwa danych przetwarza je zgodnie z przyjętą polityką retencyjną, tylko i wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  – dla kategorii informacji związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, przez formularz kontaktowy czy drogą e-mail, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji w celu udzielania wyczerpującej odpowiedzi;
  w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia, bądź zawartej między nami umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia zamówienia – umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej np. dla celów rozliczeń podatkowych;
  – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzali do czasu istnienia tego interesu;
  – jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych była Państwa zgoda, przetwarzanie danych będzie realizowane do momentu złożenia przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda. Jednak pomimo wycofania zgody, będziemy mogli przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli uprawniać nas będzie do tego powszechnie obowiązujące prawo (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa z zachowaniem poufności i wytycznych RODO.
 14. Integralną częścią niniejszej polityki są dedykowane klauzule zamieszczone na stronie www.newcosmopolitan.pl w zakładce „Jak chronimy Twoje dane”:
  – klauzula dla osób starających się o pracę
  – klauzula dla naszych klientów lub kontrahentów
  – klauzula dla pracowników naszych klientów lub kontrahentów
  – klauzula dla osób nawiązującego z nami kontakt za pomocą formularza kontaktowego – klauzula dla osób uczestniczących w działaniach marketingowych