Poziom A1

podstawy językowe potrafisz:

 • zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również budować bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb
 • przedstawić siebie i inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. – możesz także odpowiedzieć na pytanie tego samego typu
 • porozumieć się z innymi w prosty sposób, jeśli rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy
Poziom A2

postępy językowe potrafisz

 • zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca)
 • porozumieć się w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat
 • opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami
Poziom B1

skuteczność językowa potrafisz

 • zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych, związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.
 • poradzić sobie w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego
 • wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań
 • opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótkie uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące własnego projektu lub pomysłu
Poziom B2

swoboda językowa potrafisz

 • zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej
 • porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej, jak i drugiej strony
 • wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, przedstawić własną opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów
Poziom C1

biegłość językowa potrafisz

 • zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty
 • wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów
 • posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów
 • budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyrażanej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności wypowiedzi
Poziom C2

mistrzostwo językowe potrafisz

 • zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czytasz lub słyszysz
 • odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, streszczając je w sposób zwięzły i spójny
 • wypowiedzieć się spontanicznie, a przy tym bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce